درباره ما

گروه ساختمانی فرازارائه دهنده کلیه خدمات ساختمانی شامل: طراحی، اجرا، تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و فروش ساختمان است.

این گروه در راستای ارتقای سطح کیفی اجرای ساختمان به بهره گیری ازمهندسین،تکنسین ها ومتخصصین در کناراستفاده ازمصالح وتجهیزات استاندارد اهتمام دارد . یکی دیگرازفعالیت های این مجموعه برند سازی و فروش ساختمان های تجاری، اداری ومسکونی است که دراین راستا ازمتخصصین علم برندینگ وهمچنین تبلیغات پیشرفته یاری جسته است.

همچنین سعی شده است به منظورتحقق ساخت کیفی، نسبت به شناسایی، معرفی برندینگ و فروش مصالح و تجهیزات ساختمانی نیز اقدامات شایسته ای به عمل آورد. شعاراین مجموعه بهینه سازی ساختمان به منظورارتقای کیفیت زندگی و معرفی مجموعه های برتردرراستای حفظ حقوق شهروندی و مشتری مداری است.