گروه ساختمانی فراز

gold-logo

دعاوی اراضی موات ، دعاوی منابع طبیعی و ملی ، دعاوی زمین شهری

زمین و به تعبیر عربی آن اراضی همواره از گذشته محلی جهت سکنی گزیدن و انجام فعالیت های کاری بوده است . تسلط بر زمین چه برای سکونت و چه برای کار و کسب حس مالکیت و اعمال مالکیت بر آن، همواره در راستای حس امنیت خواهی بشر بوده است . که در حقوق اسلام به این حق مالکیت و دامنه ها و توابع و آثار آن ، توجه خاصی گردیده و همیشه مورد احترام شارع اسلامی بوده است .

از سویی در همین حقوق به جهت موازنه و تعادل اقتصادی میان افراد ، در برخی موارد مالکیت خصوصی و اعمال آن برای افراد به رسمیت شناخته نمی شود ، که دارای اسباب و جهات متعددی است و یکی از آن اسباب اراضی موات می باشد که فارغ از بحث های لغوی و ترمینولوژی حقوقی منظور اراضی است که رها شده هستند ، یعنی یا از ابتدا رها شده بودند و هیچگونه حق مالکیت در آن رویت نشده یا اینکه شخص یا اشخاصی در آن حق مالکیت خود را اعمال نموده و در تصرف داشته و اکنون از آن ملک و تصرف اعراض کرده اند یعنی آن اراضی را رها نموده اند که بر اساس قوانین موضوعه که تماماً ریشه در حقوق اسلام دارند ، اراضی موات متعلق به حاکم اسلامی است که همانگونه که در فوق گفته شد حکومت می تواند جهت موازنه اقتصادی میان افراد جامعه ، جهت سکونت و زراعت و یا غیره به اشخاص واگذار نماید و ایشان نسبت به احیای آن و تصرف و اعمال حق مالکیت اقدام نمایند .

با سودجویی برخی افراد و راه اندازی سیستم فئودالی ( ارباب – رعیتی ) و استثمار نیروی انسانی ، و با افزایش جمعیت و نیاز های اولیه انسانی هم چون سکونت و تغذیه و با رشد مهاجرت به شهرها و حواشی آن ، عملاً اراضی که می بایست جهت همان موازنه اقتصادی و در دست دولت به معنای عام حاکمیت قرار گیرد ، در ید و اختیار افراد سودجو قرار گرفت .

که بر اساس شرایط و مقتضیات زمانی ، قانونگذار با تصویب قوانین و مقررات و آیین نامه های متعدد و پراکنده ، در صدد اعمال حق مالکیت عمومی و لغو مالکیت خصوصی و اعاده و استرداد آن برآمد .

که قوانین مادر من جمله قانون مدنی و قانون ثبت و الحاقات و ضمائم آن و عمده قوانین موضوعه هم چون قوانین اصلاحات اراضی ، قوانین اراضی موات شهری و غیر شهری ، قوانین اراضی منابع طبیعی و ملی شده ، قوانین تغییر کاربری و خیلی قوانین و مقررات دیگر که در جهت لغو مالکیت انحصاری افراد می باشد ، از این دست می باشد .

مجموعه همکاران ما در تخصص های وکیل دعاوی زمین شهری ، وکیل دعاوی اراضی موات شهری ، وکیل دعاوی اراضی موات غیر شهری ، وکیل دعاوی منابع طبیعی ، وکیل دعاوی اراضی ملی بر اساس سوابق و تجربیات خود در سه حوزه دعاوی اراضی موات شهری ، دعاوی اراضی موات غیر شهری ، دعاوی اراضی ملی و منابع طبیعی آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی در حوزه دعاوی اراضی می باشد .

که تا به اکنون پرونده های دعاوی اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و دعاوی ابطال و فسخ رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، دعاوی ابطال سند به نام دولت ، دعاوی اخذ دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال پلاک ثبتی ، دعاوی صدور حکم اصلاح سند مالکیت و الزام سازمان ملی زمین و مسکن به تحویل عین ملک و یا معوض آن در خصوص دعاوی زمین های موات شهری توسط وکیل متخصص دعاوی زمین شهری و وکیل کمیسیون ماده 12 قانون قانون زمین شهری صورت پذیرفته است .

و پرونده های دعاوی اعتراض به رأی هیئت 7 نفره واگذاری زمین نسبت به اراضی موات و بایر و دعاوی فسخ و ابطال رأی هیئت 7 نفره واگذاری زمین و ستاد مرکزی واگذاری زمین در شهر تهران ، دعاوی ابطال سند به نام دولت ، دعاوی صدور اصلاح سند مالکیت ، دعاوی الزام سازمان جهاد کشاورزی استان به تحویل عین ملک یا معوض آن ، دعاوی اخذ دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال پلاک ثبتی علیه سازمان امور اراضی و سازمان جهاد کشاورزی در خصوص دعاوی زمین های موات غیر شهری که توسط وکیل متخصص دعاوی اراضی موات غیر شهری صورت پذیرفته است .

پرونده های دعاوی اعتراض به رأی قاضی هیأت ماده واحد قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای 56 قانون جنگل ها و مراتع ، دعاوی ابطال رأی و صدور حکم به غیر ملی بودن اراضی علیه سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات منابع طبیعی استان ها ، دعاوی اعتراض به برگ تشخیص و نظریه تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی شدن و دعاوی ابطال تشخیص ملی شدن اراضی و صدور حکم بر غیر ملی بودن آن و اضافه نمودن آن به مستثنیات ، دعاوی اخذ دستور موقت مبنی بر نقل و انتقال پلاک ثبتی و دعاوی ابطال سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور و دعاوی الزام اداره منابع طبیعی به تحویل عین ملک یا معوض آن که توسط وکیل متخصص دعاوی اراضی ملی ، وکیل متخصص دعاوی منابع طبیعی ، وکیل متخصص دعاوی مستثنیات اراضی ملی و منابع طبیعی انجام پذیرفته است .

بدیهی است طرح دعوا و ارائه دادخواست در دعاوی اراضی و زمین و اراضی موات ، زمین شهری اراضی منابع طبیعی و ملی شده و دفاع در قبال دعاوی مطروحه در هیأت ها و کمیسیون های مربوطه محاکم دادگستری ، نیاز به تجربه و دانش تخصص و آگاهی از قوانین و مقررات ماهوی و شکلی دارد که این مهم در صلاحیت وکیل دعاوی زمین شهری / وکیل دعاوی اراضی منابع طبیعی و ملی شده وکیل متخصص اراضی موات شهری و غیر شهری می باشد .

 

تماس با ما